Assesorament i Reconeixement

Servei assessorament i reconeixement.

Aquest servei s’orienta als i les professionals que vulguin tenir una qualificació dels aprenentatges adquirits amb la seva experiència professional relacionats amb un cicle formatiu.

Procediment:

Consta d’un servei d’assessorament i un de reconeixement.

L’assessorament és una orientació per al reconeixement. La persona aporta tota la informació referent a la seva vida laboral en el sector i es genera un informe amb les recomanacions del que es pot reconèixer.

El reconeixement és una avaluació que es fa de l’experiència professional de la persona sol·licitant del servei.

La junta decideix reconèixer determinades unitats formatives. El centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6220/1261908.pdf

Preus

Segons l’ordre” ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.”

  • L’import del preu públic pel servei d’assessorament en la formació professional inicial és de 60,00 euros.

  • L’import del preu públic per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, són 18,00 euros per unitat formativa dels títols LOE que es vulgui reconèixer.

Estan exemptes dels preus públics:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6221/1262247.pdfDADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info