Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre ha de ser un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del PEC. També ha de facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics amb la finalitat d’assolir els objectius dels tres eixos: competències digitals de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.


El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries a tots els centres:


• La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.
• La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.