Estrategia digital de centre

Per detectar els punts forts del centre a mantenir i potenciar, i els punts febles a millorar, cal fer una bona diagnosi. Aquesta diagnosi permetrà determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre. Per això, la diagnosi haurà de comptar amb l’opinió de tota la comunitat educativa. 

L’objectiu de la diagnosi serà trobar tant aquells punts forts que el centre ja està fent correctament sobre l’ús de les tecnologies digitals com aquells aspectes en què el centre ha de millorar, a partir dels quals s’haurà de marcar els objectius per tal de millorar-los. Per tal d’assolir aquests objectius s’haurà de fer la planificació d’aquests objectius i en funció dels indicadors d’èxit i la temporització es realitzarà l’avaluació dels objectius per tal de veure com s’ha fet la feina i que es pot fer per continuar millorant.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info