Mecatrònica Industrial

Tríptic mecatrònica
Descripció

Tècnic o tècnica superior en automatització i robòtica industrial (Codi: CFPS IMC0)

 • La competència general d’aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
 • Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu.
 • La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Continguts
 1. Sistemes mecànics. (132h).
 2. Sistemes hidràulics i pneumàtics. (132h).
 3. Sistemes elèctrics i electrònics. (165h).
 4. Elements de màquines. (66h).
 5. Processos de fabricació. (132h).
 6. Representació gràfica de sistemes mecatrònics. (132h).
 7. Configuració de sistemes mecatrònics. (99h).
 8. Processos i gestió de manteniment i qualitat. (66h).
 9. Integració de sistemes. (198h).
 10. Simulació de sistemes mecatrònics. (66h).
 11. Formació i orientació laboral. (66h).
 12. Empresa i iniciativa emprenedora. (66h).
 13. Projecte de mecatrònica industrial. (297h).
 14. Formació en centres de treball. (383h).

 

 

Horari

L’Horari es desenvoluparà en horari de tarda de 15,30 h a 22h.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Al món laboral, com a:
  • Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’Instal·lacions de maquinària i equips industrials.
  • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
  • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips
  • Supervisor/a de processos mecatrònics industrials
Normativa

Reial Decreto 1576/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial i es fixen els seus ensenyaments mínims.

ORDRE ENS/228/2016, de 24 d’agost, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial

Pràctiques en empreses

 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info