Indicacions a seguir en cas de vaga

Vaga del professorat

Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’Institut s’adhereix a alguna jornada de vaga,

prèviament, les famílies (de l’alumnat menor d’edat) i l’alumnat major d’edat rebran una comunicació on s’indicarà aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts.

Vaga d’estudiants (decisió d’inassistència col·lectiva):

Davant de convocatòries de vagues per part de diferents organitzacions d’estudiants,

la postura que adoptarà el centre serà la següent:

  1. El dret a decidir sobre l’assistència a classe dels alumnes no universitaris es recull en el Decret 279/2006 “Drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris a Catalunya”. Aquest Decret permet que el centre no sancioni la “decisió d’inassistència col·lectiva de l’alumnat”. És per això que, sempre que una majoria de grups manifestin la intenció de no assistir a classe al/la cap d’estudis corresponent amb un mínim de 48 h. d’antelació i previ justificant d’absència de les famílies, la Direcció del centre farà ús d’aquesta possibilitat i no considerarà faltes no justificades les que es produeixin en aquestes ocasions.
  2. En aquestes jornades, cal que totes les famílies tinguin clar que l’Institut segueix el seu horari habitual i que l’alumnat que decideixi no secundar la convocatòria serà atès, encara que el nombre sigui reduït, i que també funcionen tots els serveis escolars.
  3. L’Institut deixa constància, davant de les famílies, que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info