Organigrama

Els òrgans de govern de l’Institut vetllen per que les activitats d’aquest es desenvolupin d’acord amb els principis i valors de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per l’efectiva realització dels fins de l’educació, establerts en les lleis i en les disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament.

A més, garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts a l’alumnat, professorat, pares i mares i personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva gestió i en la seva avaluació.

Els òrgans de govern del centre són:

  1. Col•legiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de Professorat.
  2. Executius: Director/a, Cap d’estudis, Secretari/a, Coordinador/a pedagògic/a, Administrador/a Coordinador/a d’FP i Coordinador/a de Qualitat i Servei d’FP. Tots de manera conjunta constitueixen l’Equip Directiu.

Equip Directiu

  • Directora: Silvia Muñoz Fuentes
  • Cap d’Estudis: Jose Luis Fernández Morales
  • Coordinadora pedagògica: Clara Libertad Pelluch Lavella 
  • Secretària: Esther Pérez Bergós
  • Administrador (Cap d’Estudis adjunt): Alberto Serrano Luque
  • Coordinador d’FP: Víctor Langreo Cerdán
  • Coordinador de Qualitat, Servei d’FP: Miguel Casa Vilaseca

ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info