Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Tríptic informatiu

Descripció 

Tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques (Codi: CFPM EE10)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix el cicle Equips i Instal·lacions electrotècniques (LOGSE).

Continguts

1. Automatismes industrials. (198h).

2. Instal·lacions elèctriques d’interior. (231 h).

3. Instal·lacions de distribució. (66 h).

4. Infraestructures comunes de telecomunicació

en habitatges i edificis. (99 h).

5. Instal·lacions domòtiques. (132 h).

6. Instal·lacions solars fotovoltaiques. (66 h).

7. Màquines elèctriques. (66 h).

8. Electrònica. (66 h).

9. Electrotècnia. (165 h).

10. Formació i orientació laboral. (66 h).

11. Empresa i iniciativa emprenedora. (66 h).

12. Anglès tècnic. (99 h).

13. Síntesi. (297 h).

14. Formació en centres de treball. (383 h).

Horari

Primera línia: Torn del matí de 8 a 14.30 hores.

Segona Línia: Torn de la tarda de 15.30 a 22.00 hores

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir el títol de formació professional bàsica,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuitat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior
 • Al món laboral, com a:
   • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
   •  Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
   • Electricista de construcció
   • Electricista de manteniment
   • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
   • Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
   • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions

Normativa

Reial Decret RD 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i se’n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 53, de 1.3.2008).
Decret 125/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

 FCT (Formació en centres de treball)

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).
El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (383 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info