Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Tríptic informatiu
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lacions electrotècniques (LOGSE).

Continguts

1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques (198h).
2. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques. (198 h).
3. Configuració d’instal·lacions elèctriques. (198 h).
4. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques. (99 h).
5. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques (99 h).
6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació. (99 h).
7. Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques. (66 h).
8. Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions. (99 h).
9. Sistemes i circuits elèctrics. (132 h).
10. Formació i orientació laboral. (66 h).
11. Empresa i iniciativa emprenedora. (66 h).
12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats (297 h).
13. Formació en centres de treball. (383 h).

Horari

L’horari es desenvoluparà de tarda de 15,30 h a 22 h.

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic en projectes electrotècnics
 • Projectista electrotècnic
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a locals especials
 • Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació
 • Projectista d’instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis
 • Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades
 • Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior
 • Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques
 • Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis
 • Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Cap d’equip d’instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
 • Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació técnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Normativa

Reial Decret 1127/2010, de 10 de setembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotécnics i Automatitzats i es fixen els seus ensenyaments mínims.

DECRET 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats

FCT (Formació en centres de treball)

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info