Preus Matrícula 2020/21

A. CICLES DE GRAU MITJÀ, PFI, GB i IFE

 • PFI: sense cost de material
 • 1GB, 1GM: 85€ de material
 • 2GB, 2GM i IFE: 85€ de material

B. CICLES DE GRAU SUPERIOR

LOOIFP (1r curs)

Preu per curs complert: 360 € en concepte de preu públic + 85 € en concepte de material

Preu per mòdul: 65 €  en concepte de preu públic*+ 85 € en concepte de material

LOE (2on curs)

Preu per curs complert: 360 € en concepte de preu públic + 45 € en concepte de material

Preu per unitat formativa: 25 € cada UF en concepte de preu públic*+ 45 € en concepte de material

* Si l’import supera el preu públic (360 €) es considerarà curs complert.

* L’alumne que promocioni de 1r a 2n curs amb alguna UF de 1r curs pendent d’aprovar, es matricularà de segon i de les unitats formatives de primer però pagarà només per un curs, és a dir 360 € o 180 € si té bonificació.

* Els alumnes matriculats en el curs anterior que no van iniciar la FCT o els hi resten hores per acabar el mòdul, no hauran de pagar aquesta taxa.

Si l’alumne es matricula en dos cicles (ja sigui en curs complert o parcial) haurà d’abonar el corresponent import de la matrícula per cada cicle formatiu.

BONIFICACIONS EN EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC

a) Bonificació del 50%:
 • Família nombrosa (categoria general) i/o monoparental (categoria general i especial)
 • Persones que en el curs anterior han obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació*

*Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però demanin una beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què és matriculen, podran sol·licitar, un cop obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import de preu públic que hagin abonat a la matrícula. El reintegrament es farà efectiu presentant la documentació de l’atorgament no més tard del dia 31 del mes de juliol de l’any d’acabament del curs.

Aquestes bonificacions no són acumulables.

b) Exempció total:

 • Família nombrosa (categoria especial)
 • Persones que poseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
 • Víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges, fills i filles
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció
 • Víctimes de violència de gènere

c) Bonificació per acció de gènere:

Segons la ORDRE EDU/185/2019, de 9 d’octubre publicada pel Departament d’Educació, es poden beneficiar les alumnes (dones) que es matriculin en els següents cicles formatius de grau superior:

 • CFPS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • CFPS Automatització i Robòtica Industrial
 • CFPS Programació de la Producció en Fabricació“ Mecànica
 • CFPS Mecatrònica Industrial

Detall de la bonificació:

Bonificació sobre el preu públic de la matrícula del primer curs:

 • Les alumnes que accedeixen a qualsevol dels cicles formatius de grau superior convocats i que anteriorment han superat qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional tenen una bonificació del 50% de l’import del preu públic del primer curs.

Bonificació amb retorn de l’import abonat de la matrícula del primer curs:

 • Les alumnes que accedeixen a qualsevol dels cicles formatius de grau superior convocats bé amb el Batxillerat, bé per la superació de la prova d’accés o bé per qualsevol altra via, tenen dret al retorn del 50% de l’import satisfet del preu públic per la matrícula en el primer curs i en poden demanar el retorn, si en finalitzar la convocatòria extraordinària del primer curs han superat tots els mòduls del cicle formatiu.

Bonificació amb retorn de l’import abonat de la matrícula del segon curs:

 • Les alumnes que compleixin les dues condicions següents:

a) haver superat tots els mòduls en finalitzar la convocatòria extraordinària del segons curs

b) haver acreditat, a 30 de setembre del darrer any de la promoció, la competència en llengua anglesa igual o superior, al nivell B1, tenen dret a la bonificació amb retorn del 50% de l’import abonat de l’import satisfet del preu públic del segon curs i en poden demanar el retorn.

Tramitació del retorn de l’import de la matrícula per acció de gènere

a) Primera promoció
Primer curs, 2019-2020: retorn de l’import de la matrícula entre l’1 i el 31 d’octubre de 2020.
Segon curs, 2020-2021: retorn de l’import de la matrícula entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021.
b) Segona promoció
Primer curs, 2020-2021: retorn de l’import de la matrícula entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021.
Segon curs, 2021-2022: retorn de l’import de la matrícula entre l’1 i el 31 d’octubre de 2022.

RETORN DEL PREU DE MATRÍCULA (preu públic dels Cicles Formatius de Grau Superior)

Respecte a la devolució general: Fins al dia 7 de setembre, per tal que els instituts puguin oferir la plaça a la que han renunciat altres persones, l’administrador del centre procedirà a retornar l’import del preu públic en els casos següents:

a) Per obtenció de plaça per al mateix cicle formatiu de grau superior en un altre centre dependent del Departament d’Educació.

b) Per obtenció de plaça per a un altre cicle formatiu de grau superior en un altre centre dependent del Departament d’Educació.

c) Per obtenció de plaça pública bé en l’ensenyament universitari, bé en els ensenyaments artístics superiors.

Actuacions que cal fer per part de l’alumne en els casos a) i b):

– Sol·licita plaça en el segon centre i adjunta còpia de la matrícula efectuada en el primer centre (sense haver d’ingressar l’import de la matrícula en el segon).

– Presenta l’escrit de renúncia de la plaça en el primer centre (i se’n queda còpia) sense que se li retorni l’import ingressat.

– Presenta, en el segon centre, la còpia de la renúncia de la plaça i es matricula. En el cas de l’apartat c), l’alumne es matricula i ingressa l’import corresponent de l’ensenyament universitari o de l’ensenyament artístic superior. Caldrà que renunciï a la plaça del primer centre i demani el retorn de l’import ingressat adjuntant el resguard de la nova matrícula feta.

Segons les instruccions del Departament d’Educació:

L’alumne de cicle de grau superior amb matrícula presencial que es dóna de baixa a l’Institut: a partir del dia 10 de setembre i fins el 30 d’octubre, en casos molt excepcionals, entre d’altres: malaltia o hospitalització perllongada de l’alumne, mort de familiar fins al primer grau, o bé per embaràs de l’alumna; el director de l’institut, a elecció de l’alumne, pot optar per acceptar la renúncia de la plaça i retornar l’import ingressat, o reservar la plaça per al curs següent, sense retornar l’import ingressat, el qual serveix com a pagment del curs següent, en aquest cas no computen les convocatòries.

RETORN DEL PREU DE MATERIAL (45€ o 85€)

A tots els alumnes que es donin de baixa de matrícula abans de l’inici de curs se’ls retornarà l’import íntegre .
 
A tots els alumnes que es donin de baixa voluntària entre l’inici de curs i el 30 de setembre, no se’ls retornarà el preu de l’assegurança escolar obligatòria ni del material que s’hagi comprat fins al moment.
 
A partir de l’1 d’octubre, si l’alumne es dona de baixa voluntàriament, no es retornarà l’import de la matrícula sota cap supòsit.
 
El retorn es farà entre l’1 i el 30 de novembre.
 
Normativa aplicable:
Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny,per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info