Cicles Formatius de Grau Superior

Titulacions oferides

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Automatització i Robòtica Industrial

Mecatrònica Industrial

Que ofereix l’Institut Llobregat envers a aquests ensenyaments?

L’Institut Llobregat, Institut públic de l’Hospitalet que compta amb un edifici propi per aquests estudis, al carrer Enric Prat de la Riba, ofereix aquesta etapa educativa sota un pla d’acció tutorial.

  • Treballem amb grups reduïts i flexibles.
  • Fem un seguiment acurat de l’alumnat i coneixem els seus progressos acadèmics i personals.
  • Mantenim un contacte permanent amb els alumnes.
  • Disposem d’un gabinet psicopedagògic de suport a l’equip de professors en la seva tasca diària i a l’alumnat.

Què són els Cicles Formatius de Grau Superior?

Els Cicles Formatius de Grau Superior capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:

  • adquirir la competència professional pròpia de cada títol.
  • comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, de 2.000 hores, la qual cosa suposa, dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals que s’estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, i el crèdit de formació pràctica en centres de treball que és obligatòri i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament hi ha establert.

Titulació

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de Tècnic Superior. Amb el títol de Tècnic Superior es pot accedir a:
  • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
  • un cicle formatiu de Grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,ensenyaments superiors artístics,
  • el món laboral

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info