Mecanització

Tríptic informatiu
Descripció

Tècnic o tècnica en mecanització (Codi: CFPM FM20)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Mecanització (LOGSE).

Continguts

1. Processos de mecanització. (99h).
2. Mecanització per control numèric. (231h).
3. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials. (165h).
4. Fabricació per arrencament de ferritja. (264h).
5. Sistemes automatitzats. . (132h).
6. Interpretació i representació gràfica. (99h).
7. Metrologia i assaigs. (99h).
8. FOL. (66h).
9. EIE. (66h).
10. Anglès tècnic. (99h).
11. Síntesi. (264h).
12. FCT. (416h).

Horari

Torn del matí de 8 a 14.30 hores

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir el títol de formació professional bàsica,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Continuitat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior
 • Al món laboral, com a:
  • operari ajustador o operària ajustadora de màquines eina;
  • polidor o polidora de metalls i afilador o afiladora d’eines;
  • operador o operadora de màquines per treballar metalls,
  • de màquines eina o de robots industrials, i
  • torner o tornera, fresador o fresadora i mandrinador o
  • mandrinadora.
Continuitat

REIAL DECRET 1398/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Mecanitzat i es fixen els seus ensenyaments mínims.
DECRET 119/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització

FCT (Formació en centres de treball)

La Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en una empresa o entitat col·laboradora, i es formalitza amb un conveni de pràctiques amb l’alumne/a, entitat i institut. Amb l’FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu (Qualificació professional).
Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).
El currículum dels ensenyaments de formació professional específica inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball (416 h), de la qual podran quedar, totalment o parcialment, exempts els qui hagin acreditat l’experiència professional, d’acord amb el que estableix la LOE.

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info