Estratègia digital de centre

Per detectar els punts forts del centre a mantenir i potenciar, i els punts febles a millorar, cal fer una bona diagnosi. Aquesta diagnosi permetrà determinar el grau d’assoliment de les competències digitals en referència als tres eixos del PEDC: alumnat, professorat i centre. Per això, la diagnosi haurà de comptar amb l’opinió de tota la comunitat educativa. 

L’objectiu de la diagnosi serà trobar tant aquells punts forts que el centre ja està fent correctament sobre l’ús de les tecnologies digitals com aquells aspectes en què el centre ha de millorar, a partir dels quals s’haurà de marcar els objectius per tal de millorar-los. Per tal d’assolir aquests objectius s’haurà de fer la planificació d’aquests objectius i en funció dels indicadors d’èxit i la temporització es realitzarà l’avaluació dels objectius per tal de veure com s’ha fet la feina i que es pot fer per continuar millorant.

Per realitzar aquesta diagnosi es realitzarà amb l’eina Selfie, una eina gratuïta, personalitzable i molt fàcil d’utilitzar, creada per la Comissió Europea, per ajudar als centres educatius a fer una diagnosi del seu grau d’implementació de les tecnologies digitals. Amb totes les respostes recollides de la comunitat educativa, l’eina genera un informe molt visual i interactiu que pot ser de molta utilitat per definir objectius, formular un pla d’acció i fixar prioritats. 

Resum del Selfie.

Els punts més forts segons tota la comunitat educativa (amb més d’un 7 sobre 10) han sigut “Infraestrucutra i equips” i “Pedagogia: suports i recursos”. Això és degut a que totes les aules disposen d’ordinadors propis de l’institut per l’alumnat i que la majoria de matèries que es fan es treballen sense llibre, amb recursos als diferents EVAs que s’utilitzen a l’institut.

Resultats del Selfie (sobre 5) per categòries

 

Analitzats els resultats de totes les preguntes del Selfie per la comissió digital del centre, es decideixen els següents objectius per tal de millorar les febleses detectades:


DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info