Preinscripció Grau bàsic

Calendari Preinscripció i matriculació

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció als cicles formatius de grau bàsic de formació professional es fa de manera presencial als centres. Per fer-ho has de seguir els següents passos:

Demana cita prèvia per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció.
Presentat al centre escollit el dia i l’hora que t’han citat.
Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se’t demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre.
Indica el llistat ordenat de centres als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris de prioritat que es requereixi. Porta l’original i una fotocòpia.
Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se’t donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

Documentació

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
  De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de l’alumne o l’alumna.
 • L’original i una còpia del document de consell orientador en què es recull la proposta de l’equip docent.

Documentació acreditativa de criteris

 • Proximitat del domicili habitual: Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: targeta acreditativa vigent de la discapacitat. En el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
 • Família nombrosa o família monoparental: títol vigent de família nombrosa o monoparental.
 
 
 
 
Matrícula
Període de matrícula: Del 16 al 22 de juny
  • Reserva hora al calendari per matricular-te
  • Recordeu que la no formalització de la matrícula durant el període indicat implica la pèrdua de la plaça assignada
  • Podeu descarregar més avall la documentació o venir-la a recollir al nostre centre (pendent d’aprovació, es penjarà en breu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info