Preinscripció PFI

Calendari Preinscripció i matriculació

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció als programes de formació i inserció es fa de manera presencial als centres. Per fer-ho has de seguir els següents passos:

Demana cita prèvia per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció.
Presentat al centre escollit el dia i l’hora que t’han citat.
Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se’t demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre.
Indica el llistat ordenat de centres als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris de prioritat que es requereixi. Porta l’original i una fotocòpia.
Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se’t donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.
Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Documentació

1. Documentació identificativa. Cal portar l’original i una fotocòpia.

Si és major d’edat: DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de l’alumne o l’alumna.

Si és menor d’edat:

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
Per acreditar la condició de discapacitat: s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de treball, Afers Socials i Famílies o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

2. Documentació de criteris de prioritat: només cal adjuntar la documentació acreditativa quan els centres no puguin obtenir la informació que es demana a través de la consulta automàtica. Cal portar l’original i fotocòpia. Per exemple:

Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s’escau.
Participació per primera vegada en una Programa de Formació i Inserció: s’acredita marcant la casella corresponents en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
Anys d’escolarització a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
Últim curs fet a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE CONTACTE

Carrer d'Enric Prat de la Riba, 11-17
08901, L'Hospitalet de Llobregat

Telf: 933371805

iesllobregat@xtec.cat

+ Info