Blockchain: Una tecnologia que pot canviar-ho tot.

autoria i edició per Mónica Querol

ECONOMIA I TECNOLOGIA

La seguretat d’Internet és avui dia un caos, en el qual pràcticament tots els serveis
poden ser hackejats, manipulats o compromesos, excepte la tecnologia Blockchain.
El que es plasma en la tecnologia de Cadena de blocs o Blockchain no pot desaparèixer
mai, és un registre immutable i permanent. Es tracta d’una base de dades que només
permet escriptura. No es pot modificar ni esborrar res.
Imagina un fitxer de text amb dues columnes, on en una columna posa un identificador
(“abc”) i en l’altra un número (“34”). És a dir “abc” li corresponen “34”. Ara imagina
que aqueix fitxer pogués estar en milions d’ordinadors duplicat, amb la seguretat que
ningú ho pot alterar a traïció.
Blockchain és una xarxa P2P en la qual tots els nodes són iguals entre si donant com a resultat un sistema distribuït resistent a atacs informàtics, fallides o falsificacions.
Quelcom que portava dècades sense resoldre i en Bitcoin ho ha aconseguit el seu
creador, el desconegut: Satoshi Nakamoto.


ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA

La seguridad de Internet es hoy en día un caos, en el que prácticamente todos los
servicios pueden ser hackeados, manipulados o comprometidos, excepto la
tecnología Blockchain.
Lo que se plasma en la tecnología de Cadena de bloques o Blockchain no puede
desaparecer jamás, es un registro inmutable y permanente. Se trata de una base de
datos que solo permite escritura. No se puede modificar ni borrar nada.
Imagina un fichero de texto con dos columnas, donde en una columna pone un
identificador (“abc”) y en la otra un número (“34”). Es decir “abc” le corresponden
“34”. Ahora imagina que ese fichero pudiera estar en millones de ordenadores
duplicado, con la seguridad de que nadie lo puede alterar a traición.
Blockchain es una red P2P en la que todos los nodos son iguales entre sí dando como
resultado un sistema distribuido resistente a ataques informáticos, fallos o
falsificaciones.
Algo que llevaba décadas sin resolver y en Bitcoin lo ha conseguido su creador, el
desconocido: Satoshi Nakamoto.

https://academy.bit2me.com/que-es-cadena-de-bloques-blockchain