Inici segona fase matrícula

2ª fase d’admissió Grau mitjà i grau superior

Els alumnes que podeu participar en aquesta segona fase d’admissió sou aquells que vau participar i no vau obtenir plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç.

El període per presentar l’ampliació de sol·licituds en aquesta segona fase és del 2 al 6 de setembre de 2021.

Per accedir-hi cal que t’identifiquis amb el codi de sol·licitud i el teu DNI si ets major d’edat, o el del teu tutor referent si ets menor d’edat.

Pots introduir fins a cinc peticions més d’entre els centres i cicles amb oferta de vacants en la segona fase d’admissió. En aquestes segons fase d’admissió les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjans dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés.

Pots consultar les assignacions finals en aquest web o el web del centre a partir del 7 de setembre de 2021.

Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP (ampliació de l’oferta)

Destinataris: poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament.

Caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa següent:

  • document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora;
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda.
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau.

El centre registra d’entrada les sol·licituds i en comprova les dades.

Només en cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

  • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
  • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.
  • S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s’exhaureix l’oferta.

Calendari:

  • Publicació al web del centre educatiu de l’oferta total disponible: 8 de setembre de 2021.
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre.