Matrícula Grau superior del 15-17 de juliol

A continuació hi ha informació important que cal llegir per tal de formalitzar la matrícula de grau superior (15-17 juliol).

 
Per poder validar la teva sol·licitud es requereixen els següents documents:
 • Documentació acreditativa de la identitat (DNI / NIE o PASSAPORT)
 • Documentació acreditativa de la identitat dels tutors (pare, mare, tutor/a o guardador/a ) en cas d’alumnes menors d’edat
 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació en cas d’alumnes menors d’edat
 • Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Targeta sanitària individual
 • Abonament 85€ en concepte de material. Disposem de servei de datàfon
 • Abonament 360€ en concepte de preu públic.  Disposem de servei de datàfon
 • En el pagament de l’import del preu públic s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:
   • Bonificació del 50% de l’import per a:
    – membres de família nombrosa de categoria general
    – membres de famílies monoparentals.
    – beca atorgada pel curs 2023-24
  • Exempció del 100% del pagament per a:
   – membres de família nombrosa de categoria especial
   – víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)
   – persones amb discapacitat igual o superior al 33%
   – infants o adolescents en acolliment familiar.
  • Tots els casos de bonificació s’han d’acreditar.

Els 85€ de materials no és consideren una taxa i no hi ha bonificació.

  • Dos fotografies tipus DNI

La documentació anterior que vas aportar a la preinscripció no cal que la tornis a lliurar. 

Per poder acreditar que disposes dels requisits acadèmics d’accés:

  • Resguard o títol dels estudis de grau mitjà o de batxillerat o de la prova d’accés o credencial d’homologació o volant d’homologació d’estudis estrangers.

Per omplir la documentació adreçat al centre amb cita prèvia:

En el cas d’alumnes menors d’edat la documentació la signen els pares o tutors legals.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al centre o escriure un correu electrònic:

Telèfon: 933371805

Correu electrònic: a8019371@xtec.cat