Matrícula Grau superior del 19-24 de juliol

A continuació hi ha informació important que cal llegir per tal de formalitzar la matrícula.

 
Per poder validar la teva sol·licitud es requereixen els següents documents:
 • Documentació acreditativa de la identitat (DNI / NIE o PASSAPORT)
 • Documentació acreditativa de la identitat dels tutors (pare, mare, tutor/a o guardador/a ) en cas d’alumnes menors d’edat
 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació en cas d’alumnes menors d’edat
 • Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Targeta sanitària individual
 • Resguard abonament 45€ en concepte de material. El compte corrent es pot trobar dins dels documents annexats.
 • Resguard abonament 360€ en concepte de taxes de material.  El compte corrent es pot trobar dins dels documents annexats.
 • En el pagament de l’import de les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:
   • Bonificació del 50% de l’import per a:
    – membres de família nombrosa de categoria general
    – membres de famílies monoparentals.
    – beca atorgada pel curs 2022-23
  • Exempció del 100% del pagament per a:
   – membres de família nombrosa de categoria especial
   – víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)
   – persones amb discapacitat igual o superior al 33%
   – infants o adolescents en acolliment familiar.
  • Tots els casos de bonificació s’han d’acreditar.

Els 45€ de materials no és consideren una taxa i no hi ha bonificació.

  • Dos fotografies tipus DNI

La documentació anterior que vas aportar a la preinscripció no cal que la tornis a lliurar. 

Per poder acreditar que disposes dels requisits acadèmics d’accés:

  • Resguard o títol dels estudis de grau mitjà o de batxillerat o de la prova d’accés o credencial d’homologació d’estudis estrangers.

Documentació que has d’omplir:

Descarregueu els documents annexats els ompliu i signeu. En el cas d’alumnes menors d’edat la documentació la signen els pares o tutors legals.

Hauries de demanar cita per formalitzar la matrícula en aquest enllaç:

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al centre.